Projecten en thema’s

Onderzoeksprojecten


Objecten in perspectief
Lesgeven over gevoelige onderwerpen

In dit project werd onderzocht hoe een training gericht op het lesgeven in multiperspectiviteit rond een concreet erfgoedobject, docenten (in opleiding) houvast kan geven in het bespreken van gevoelige onderwerpen.


Evi 2.0
Evi is een instrument voor de evaluatie van cultuureducatie op basisscholen in Nederland, ontwikkeld op initiatief van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Diverse fungeren als ‘kennispartner’ om de data die dit oplevert te analyseren. Namens de Open Universiteit is Pieter de Bruijn bij dit project betrokken. Meer informatie op de website van Evi 2.0.

Onderzoeksthema’s


Erfgoedonderwijs en historische representatie

Musea, archieven en herinneringscentra in Nederland – en in veel andere westerse landen – ontplooien diverse onderwijsactiviteiten. Ze ontwikkelen lesmateriaal, geven rondleidingen en bieden soms uitgebreide educatieve sessies. Binnen dit onderzoeksthema wordt onderzoek gedaan naar de rol die cultureel erfgoed in dit soort onderwijs speelt in het nabij brengen van geschiedenis, wat dit betekent voor de representatie van het verleden, en hoe dit zich verhoudt tot vakdidactische inzichten over bijvoorbeeld historische inleving en multiperspectiviteit.


Erfgoed, publieksgeschiedenis en burgerschap

Op diverse wijzen wordt geschiedenis toegankelijk gemaakt of is het beschikbaar voor een breed publiek. Daarbij kunnen gevoelige historische onderwerpen soms leiden tot maatschappelijke spanningen. Toch worden aan erfgoed en geschiedenis vaak ook doelen toegeschreven gericht op het stimuleren van burgerschap en sociale cohesie. Het meesterschapsteam richt zich in zijn onderzoek dan ook op de (algehele en educatieve) omgang met deze doelen, in het bijzonder rond gevoelige onderwerpen. Daarnaast staan binnen dit thema de relaties tussen publieke en academische vormen van geschiedbeoefening centraal.