Algemene info

Algemene Info

Cultuureducatie gaat over alle vormen van educatie in de samenleving waarbij cultuur of kunst als doel of als middel worden ingezet. In de beleidstermen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is cultuureducatie de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Hoewel cultuureducatie in het voortgezet onderwijs vakoverstijgend kan worden ingevuld, zit het vaak verpakt in schoolvakken als Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), beeldende vorming, geschiedenis, muziek, drama, dans, handvaardigheid en tekenen. Cultuureducatie heeft ook een sterke buitenschoolse component. Culturele instellingen, waaronder musea, ontwikkelen – zelfstandig of in samenwerking met scholen – educatieve materialen, activiteiten en projecten.

Het meesterschapsteam Cultuureducatie richt zich primair op dit laatste aspect. Door middel van expertmeetings en studiemiddagen is ingezet op het stimuleren van uitwisseling van kennis en expertise tussen het veld van wetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed, vakdidactiek en (geschiedenis)onderwijs. Hierin is de samenwerking gezocht met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en het Platform WO2. Daarnaast is gewerkt aan de valorisatie van onderzoek in de vorm van enkele publicaties, lezingen en workshops op (inter)nationale conferenties, en de ontwikkeling van een cursus over erfgoededucatie die wordt aangeboden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Via onderzoeksactiviteiten tracht het meesterschapsteam deze vorm van kennisdeling verder te verstevigen.

Het meesterschapsteam Cultuureducatie bestaat momenteel uit: