Nieuws

Erfgoedonderwijs: actuele thema’s


Rondleidingen in musea

Rondleidingen zijn nog steeds een veelgebruikt middel voor educatie in musea. In een stelling wierp Mark Schep (Universiteit van Amsterdam) de vraag op of dit eigenlijk wel het beste middel is voor museumeducatie. In zijn promotieonderzoek gaat Schep dan ook op zoek naar de leeruitkomsten van rondleidingen en wat volgens experts de competenties van rondleiders zouden moeten zijn. In de discussie kwam naar voor dat in het veld ook praktische problemen leven rond rondleidingen, zoals de verplichting om freelancers in te huren die door musea niet mogen worden aangestuurd. Er lijkt dan ook een sterke behoefte aan een basisopleiding om rondleidingen te professionaliseren.


De rol van docent-identiteit in erfgoedonderwijs

De docent speelt een cruciale rol in onderwijs, zo ook op het gebied van cultureel erfgoed waar zijn of haar persoonlijke achtergrond wellicht nog wel in sterkere
mate van belang is. Stephan Klein (ICLON, Universiteit Leiden) reflecteerde op dit onderwerp naar aanleiding van zijn ervaringen als lerarenopleider en eindredacteur van een geschiedenismethode. Op basis van het onderzoek dat hij deed naar deze thematiek presenteerde hij een model van factoren die invloed hebben op de keuzes van didactische benaderingen: de historisch-culturele identiteit van de docent; de mate van historische kennis over inhoud en emoties van andere perspectieven op het verleden; kennis van de historisch-culturele identiteit van individuele leerlingen; en beheersing van een disciplinaire manier van denken over het verleden.

Expertmeeting Erfgoedonderwijs 02

Vanuit zijn achtergrond als docent en docent in opleiding gaf Maarten Roos een bespiegeling over hoe zijn eigen achtergrond een rol speelt in zijn lessen. Zo hecht hij een sterk belang aan de geschiedenis van het mijnverleden en besteedt in zijn lessen dan ook in sterkere mate aandacht aan het erfgoed hiervan. Roos vroeg zich af of hij hiermee zijn persoonlijke achtergrond niet teveel profileert en of dit erfgoed niet te sterk verbonden is aan de regio zelf. Zijn verhaal riep interessante vragen op over de rol en functie van omgevingserfgoed in het onderwijs.

De rol van de docent leidde tevens tot discussie over de relatie van erfgoedonderwijs tot het vak geschiedenis en de vakoverstijgende waarden die in het toekomstig curriculum een belangrijkere plaats lijken te krijgen.