Nieuws

Erfgoedonderwijs: actuele thema’s

Erfgoed en multiperspectiviteit

Een van de thema’s die op de expertmeeting centraal stond, was de relatie tussen erfgoedonderwijs en multiperspectiviteit. Hoe kan aan de hand van cultureel erfgoed aandacht worden besteed aan meerdere perspectieven op het verleden?

Expertmeeting Erfgoedonderwijs 01

Maria Grever (Erasmus Universiteit Rotterdam) gaf in haar inleiding een theoretische onderbouwing van het concept multiperspectiviteit en beargumenteerde het belang ervan voor het onderwijs, omdat het ontdekkend en dialogisch leren kan bevorderen en inzicht kan bieden in de authenticiteit en historiciteit van erfgoed. Erfgoed kan volgens haar bijdragen aan multiperspectiviteit op sociaal niveau, waarbij leerlingen vanuit verschillende posities in dialoog gaan met elkaar, en op een temporeel niveau, waarbij de gelaagdheid van objecten en landschappen (ook wel hun culturele biografie genoemd) centraal staat.

In de discussie rees de vraag of sommige perspectieven niet te gevoelig zijn om daadwerkelijk te kunnen worden ingenomen. Zijn er geen grenzen aan multiperspectiviteit en hoe verhoudt het concept zich tot ethisch relativisme? Belangrijk in dat geval is om te beseffen dat het gaat om het kunnen begrijpen van een bepaald perspectief, niet om het onderschrijven ervan. Bovendien is het altijd gebaseerd op de studie van bronnenmateriaal. Voor erfgoedinstellingen kan dit soms lastig zijn, omdat er niet altijd sluitende conclusies te geven zijn.