Bijeenkomsten

Inclusiviteit in onderwijs over het verleden

Op de Historicidagen 2019 organiseert het Meesterschapsteam Cultuureducatie de sessie Meerstemmige geschiedenis: inclusiviteit in onderwijs over het verleden? In hoeverre zijn er grenzen aan het (kunnen) erkennen van meerdere perspectieven? En welke rol speelt cultureel erfgoed in deze problematiek? Versterkt het juist aanwezige spanningen of biedt het juist ook mogelijkheden?

Klik hier voor meer informatie.

Eerdere bijeenkomsten

Erfgoed en burgerschapsonderwijs

Hoe kun je vanuit een erfgoedperspectief bijdragen aan de doelen van burgerschapsonderwijs? Welke mogelijkheden zijn er? En welke haken en ogen kleven eraan? Op deze studiemiddag gingen we naar de raakvlakken tussen cultuureducatie, erfgoedonderwijs en burgerschapsvorming. De thematiek werd belicht vanuit het perspectief van onderwijskundig onderzoek naar burgerschapsonderwijs en de praktijk van erfgoededucatie, geschiedenisonderwijs en tentoonstellingsontwikkeling.

Gevoelig erfgoed in perspectief

Studiemiddag geheel in het teken van het omgaan met gevoelige onderwerpen aan de hand van cultureel erfgoed. Na een inleidende lezing waarin werd ingegaan op de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, volgde een meer praktische workshop waarin een vakdidactische aanpak werd gepresenteerd die handvatten kan bieden om met gevoelige situaties om te gaan. Voorafgaand was er een rondleiding door de tijdelijke tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’.

Publieksgeschiedenis, musea en burgerschap

In deze sessie, georganiseerd in samenwerking met Maarten van Dijck (EUR) op de Historicidagen 2017, stond de maatschappelijke functie van musea centraal. Welke rol zouden zij moeten en kunnen spelen in het versterken van actief burgerschap in de hedendaagse democratische samenleving? En wat betekent dit voor de morele positie van musea? Deze problematiek werd belicht vanuit het perspectief van historisch-wetenschappelijk onderzoek, de museumwereld en het veld van erfgoededucatie.

De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog

De steeds grotere afstand in tijd zorgt ervoor dat er naar nieuwe manieren wordt gezocht om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat deze geschiedenis naar voor wordt geschoven als middel voor het stimuleren van democratisch burgerschap. Op deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog, werd met circa 40-50 experts uit het veld van musea en herinneringscentra, wetenschappelijk onderzoek, geschiedenisonderwijs en vakdidactiek gereflecteerd op het leren van en over de Tweede Wereldoorlog.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Expertmeeting Erfgoedonderwijs

Aan de hand van de algemene vraag hoe cultureel erfgoed effectief wordt en kan worden ingezet voor educatieve doeleinden, was er aandacht voor een zestal thema’s die in de hedendaagse praktijk en het onderzoek naar erfgoedonderwijs naar boven komen: erfgoed en multiperspectiviteit, de balans tussen beleving en reflectie, rondleidingen in musea, de rol van docent-identiteit in erfgoedonderwijs, erfgoedvorming en digitalisering, en de afstemming van vraag en aanbod van erfgoedonderwijs.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Expertmeeting Cultuureducatie

In een elftal aansprekende ‘TED-Talks’ reflecteerden deskundigen van met name universiteiten en hogescholen op de huidige stand van zaken van het cultuur-educatief onderwijs en onderzoek en waar volgens hen belangrijke gaten liggen. Zo werd er onder andere gesproken over de doelen van cultuuronderwijs, het vakspecifieke of –generieke karakter ervan en de ontwikkeling van docenten en educators. Deze expertmeeting werd georganiseerd in samenwerking met het LKCA.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.